Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
Τηλ.:  210 3291-203 ,286, 297, 452
e-mail: exams@central.tee.gr

Αριθμ. Πρωτ.:17691                                            Αθήνα,  6/9/2013ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ      ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣΤο Τ.Ε.Ε. έχοντας υπόψη:
1.   το Ν.1225/1981 (ΦΕΚ 340 Α΄/31.12.1981),
2.   το άρθρο 2 του Ν.1486/1984 (ΦΕΚ 161 A΄/18.10.1984) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ 512/1991 (ΦΕΚ 190 Α΄/12.12.1991),
3.   τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: ΕΔ 5/4/339 (ΦΕΚ 713 Β΄/5.10.1984), Δ16γ/6/1185/821/Γ (ΦΕΚ 776 Β΄/31.12.1992), Δ16γ/1049/1/507/Γ (ΦΕΚ 1910 Β΄/23.12.2004) και Δ11δ/ο/3/83 (ΦΕΚ 991 Β΄/26.7.2006),
4.   την Κοινή Υπουργική Απόφαση 44840/ΣΤ5/28.04.2006 (ΦΕΚ 587 Β΄/10.5.2006) και
5.   την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/20234/23.07.2008 (ΦΕΚ 1594 Β΄/11.08.2008).
6.   τη με αριθμό ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 (ΦΕΚ 92 Β΄/01.02.2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

τις εξετάσεις για τη “Χορήγηση ΄Αδειας ΄Ασκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ” για τις ειδικότητες:

·         ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·         ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·         ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·         ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·         ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·         ΝΑΥΠΗΓΩΝ ή ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·         ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·         ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


Α. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ είναι προφορικές και θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, στα Γραφεία του Τ.Ε.Ε. (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΒΟΛΟ και ΧΑΝΙΑ) για τους αποφοίτους του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ενώ για τους αποφοίτους του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ αποκλειστικά μόνο στην ΑΘΗΝΑ.

Β. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ δικαιούνται να επιλέξουν το αντικείμενο της εξέτασής τους, το οποίο μπορεί να είναι:
·      είτε με βάση τη διπλωματική τους εργασία
·      είτε με βάση τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα Αναλυτικότερα:
·      ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η εξέταση με βάση τη διπλωματική εργασία, θα αφορά το γνωστικό περιεχόμενο της διπλωματικής, σε συνδυασμό με την ειδικότητα του εξεταζόμενου. Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ δύναται να κρίνει εάν το γνωστικό αντικείμενο επαρκεί ή πρέπει να επεκταθεί σε γενικότερες ερωτήσεις για την πιστοποίηση των ικανοτήτων του υποψηφίου. Οι ερωτήσεις στο βαθμό που αυτό είναι κάθε φορά εφικτό, θα προσανατολίζονται σε λύσεις προβλημάτων του Ελληνικού χώρου.

·      ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Η εξέταση με ενότητες πραγματοποιείται στις τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθ. ΕΔ 5/4/339 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 713/Β/5.10.84) και για τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικότερα από το ΤΕΕ και από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr)
Για τους ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ και τους ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ οι ενότητες είναι μόνο τρεις και δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής.

Γ. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ συμμετοχή και δεν προσήλθαν ή απέτυχαν σε προηγούμενες εξετάσεις, επανεξετάζονται στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει, στο σύνολο ή κατά περίπτωση μόνο στις ενότητες που έχουν αποτύχει.

Δ. ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2013 (ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 9:00-13:00).

1.   Αίτηση συμμετοχής, στην οποία απαραίτητα θα αναφέρεται το αντικείμενο της εξέτασης στο οποίο επιθυμεί ο υποψήφιος να εξετασθεί (υπάρχει ειδικό έντυπο αιτήσεως στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: www.tee.gr).

Οι υποψήφιοι που απουσίασαν σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, πρέπει να καταθέσουν νέα αίτηση, ενώ όσοι απέτυχαν πρέπει να καταθέσουν νέα αίτηση και να καταβάλλουν στα Ταμεία του ΤΕΕ το παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις, αξίας 29,35 €, στο οποίο προστίθεται χαρτόσημο 2,4%.

2.   α. Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση Σπουδών ή Δίπλωμα ή BACHELOR και MASTER, ανάλογα με τη Σχολή Αποφοίτησης.

Ειδικότερα:
·         Για τους διπλωματούχους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ οι παραπάνω τίτλοι πρέπει να είναι πρωτότυποι ή αντίγραφα επικυρωμένα από τη Γραμματεία της Σχολής που αποφοίτησαν και κατατίθενται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή της αίτησής του.

·         Για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, οι παραπάνω τίτλοι πρέπει να είναι πρωτότυποι ή αντίγραφα (και στη μία και στην άλλη περίπτωση οι τίτλοι πρέπει να φέρουν θεώρηση από Προξενική Αρχή).
·         Επίσης για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η κατάθεση πρωτότυπων μεταφράσεων των παραπάνω τίτλων, από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Γκάζι) ή από Δικηγόρο εξουσιοδοτημένο να κάνει μεταφράσεις ή από Προξενική Αρχή (σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία).

β. Πιστοποιητικό Μαθημάτων (για κάθε έναν από τους παραπάνω τίτλους) ανάλογα με τη Σχολή Αποφοίτησης.

·         Για τους διπλωματούχους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ το πιστοποιητικό μαθημάτων πρέπει να είναι πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωμένο από τη Γραμματεία της Σχολής που αποφοίτησαν.
·         Για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, όσον αφορά τα πιστοποιητικά μαθημάτων καθώς επίσης και τις μεταφράσεις των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών μαθημάτων, ισχύουν τα ίδια με τους τίτλους σπουδών όπως αναφέρεται παραπάνω.
·         Για τους διπλωματούχους Μηχανικούς από ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ είναι απαραίτητο και το Προδίπλωμα, επίσης επικυρωμένο από Προξενική Αρχή και μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Δικηγόρο (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

3. Μ Ο Ν Ο για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Βεβαίωση ισοτιμίας πρωτότυπη από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) ή αντίγραφο επικυρωμένο μόνο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. χορηγούμενο για το Τ.Ε.Ε.
Η Βεβαίωση ισοτιμίας:
 3.α. Κατατίθεται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή της  αίτησής του.
3.β. Σε αντίθετη περίπτωση σε εφαρμογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 44840/ΣΤ5/28.04.2006 (ΦΕΚ 587 Β΄/10.5.2006), την αναζητά αυτεπάγγελτα το ΤΕΕ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εφόσον ο ενδιαφερόμενος επέλεξε στην αίτησή του την αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
4.   Τρεις (3) φωτοτυπίες της Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας ή της Στρατιωτικής Ταυτότητας (δεν είναι απαραίτητη η επικύρωση).
     Οι υπήκοοι κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταθέσουν επίσης τρεις (3) φωτοτυπίες της ταυτότητάς τους.

5.   α) Δύο (2) φωτογραφίες  για τους ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ, ΑΓΡΟΝΟΜΟΥΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΥΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ.

β) Τέσσερις (4) φωτογραφίες για τους ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ, ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ και ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.

Σημείωση: Παρακαλούμε, οι φωτογραφίες να είναι διαστάσεων 3Χ3,5 cm και στην πίσω όψη οι υποψήφιοι να αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους.

6.   Παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις 29,35 € ή 9,78 € για κάθε μία από τις τρεις υποχρεωτικές ενότητες επιλογής του υποψηφίου, δικαίωμα εγγραφής Μέλους ΤΕΕ 20 €, ετήσια συνδρομή τρέχοντος έτους 20 €, (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ 69,35 €). Σε αυτό το ποσό προστίθεται χαρτόσημο 2,4%.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω ποσά πληρώνονται αποκλειστικά στο Ταμείο του Τ.Ε.Ε., μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών από το αρμόδιο Γραφείο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, 2ος όροφος, Γραφείο 204) ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ.

7.   Διπλότυπο είσπραξης χαρτοσήμου ονομαστικής αξίας 30€ ή παράβολο χαρτοσήμου της ίδιας ονομαστικής αξίας που εκδίδεται από οποιαδήποτε ΔΟΥ (Οικονομική Εφορία). Σ’αυτό το ποσό προστίθεται ΟΓΑ 20% (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 36€)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν γίνεται δεκτό παράβολο ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

8.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται, ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου και θα βεβαιώνεται ότι, η διπλωματική εργασία έχει εκπονηθεί από τον ίδιο. Σε περίπτωση που η εργασία αυτή εκπονήθηκε σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του, θα αναφέρονται τα ονόματά τους.
Υπάρχει το έντυπο στο ΤΕΕ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr).

9.   Περίληψη της διπλωματικής εργασίας στην Ελληνική γλώσσα (1-3 σελίδες δακτυλογραφημένες).
     Η περίληψη απαραίτητα κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

10.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/20234/23.07.2008 (ΦΕΚ 1594 Β΄/11.08.2008) θα δηλώνουν,
«ότι:
1.           Δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και
2.   Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίω την ποινή μου.»
  ή σε αντίθετη περίπτωση
«ότι:
1.           Έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή/και
2.           Έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και εκτίω την ποινή μου από……………….έως………………………..».
Υπάρχει το έντυπο στο ΤΕΕ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ             (www.tee.gr).

11. Συμπληρωμένο το έντυπο «εγγραφής Νέου Μέλους στο ΤΣΜΕΔΕ».
       Το έντυπο αυτό μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το προμηθεύονται από το Τμήμα Μητρώου του ΤΕΕ (Γραφεία 203-205) ή να το αναζητούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr) και θα το καταθέτουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
       Πληροφορίες για τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού παρέχονται στο ΤΣΜΕΔΕ, στα τηλ. 2103740109-112-132-133.

12. Συμπληρωμένο το έντυπο «εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες  του ΤΕΕ (My TEE)».
       Το έντυπο αυτό μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το προμηθεύονται από το Τμήμα Μητρώου του ΤΕΕ (Γραφεία 203-205) ή να το αναζητούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr) και θα το καταθέτουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους:
·         τη διπλωματική τους εργασία (όσοι δήλωσαν εξέταση με βάση τη διπλωματική τους εργασία),
·         την αστυνομική ή την στρατιωτική τους ταυτότητα.


Ε. ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ Μηχανικοί των Ανωτάτων Σχολών Εσωτερικού που επιθυμούν να εξετασθούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στην ΠΑΤΡΑ, στην ΚΑΒΑΛΑ, στο ΒΟΛΟ ή στα ΧΑΝΙΑ μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους απευθείας στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, τα οποία διεξάγουν τις εξετάσεις.

ΣΤ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν, εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: www.tee.gr


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:
Ø στο Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, 2ος όροφος (Γραφείο 204) και τηλ. 210 3291-203, 286,297,452) - ΑΘΗΝΑ
Ø στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, τηλ. 2310-883141 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ø στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ
Τριών Ναυάρχων 40, τηλ. 2610-334787 – ΠΑΤΡΑ
Ø στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ
Βότση 2, τηλ. 2510-227430 - ΚΑΒΑΛΑ
Ø  στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας του ΤΕΕ
      2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος 93 τηλ.24210-26574 - ΒΟΛΟΣ
Ø  στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ
      Νεάρχου 23, τηλ. 28210-27900-1 - ΧΑΝΙΑ
καθώς επίσης και στα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, όπου κοινοποιείται η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.


                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ