Βουλή

"Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις" στις 24/7/2013.

 

  "Απλούστευση Διαδικασιών για την Ενίσχυση της Τουριστικής Επιχειρηματικότητας, Αναδιάρθρωση του ΕΟΤ και λοιπές διατάξεις" στις 3/7/2013.

 

"Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις" στις 11/6/2013.

 

"Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες Διατάξεις" στις 7/3/2013.


 

"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, ΟΛΠ, κ.α." στις 17/10/2012.

 

 

"Έλεγχος Αυθαίρετων Κατασκευών, σε Αστικές, Περιαστικές και Υπαίθριες Περιοχές" στις 5/4/2012.

 

 

"Νέος Οικοδομικός Κανονισμός" στις 14/3/2012.

 

 

"Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα Ήλιος, Ενσωμάτωση Οδηγιών 2009/28/ΕΚ - 2009/30/ΕΚ" στις 7/3/2012
"Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης Ελέγχου Κατασκευών και λοιπές Διατάξεις" στις 5/10/2011.

   

 

"Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων, Ρύθμιση Αυθαιρέτων σε Συνάρτηση με Δημιουργία Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου και άλλες Διατάξεις Αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ." στις 3/8/2011.

 

 

  "Τροποποίηση της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη Δημοσιονομική Εξυγίανση - Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης" στις 20/7/2011.

 

 

 "Απλοποίηση της Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων και Επιχειρηματικών Πάρκων και άλλες Διατάξεις" στις 11/5/2011.

 

 

 "Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας. Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην Πρόσβαση και Άσκηση Επαγγελμάτων" στις 3/2/2011.

 

 

"Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" στις 20/10/2010